9300K
作品名稱
尺寸,厘米
素材
年代
售價

 

281

"酒瓶"
5070
紙上水彩
2005

 

282

"小杯子"
7050
紙上水彩
2005
已售出

 

283

"分針"
70x50
紙上水彩
2005

 

284

"時針"
70x50
紙上水彩
2005

 

285

"秒針"
70x50
紙上水彩
2005

 

286

"酒瓶"
5070
紙上水彩
2005

 

287

"其他人的斯維"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

288

"Working Wonders"
70x50
紙上水彩
2005

 

289

"創作"
70x50
紙上水彩
2005

 

290

"情感的切削"
70x50
紙上水彩
2005

 

291

"柔和色條的富於表情的圖畫"
70x50
紙上水彩
2005

 

292

"我當我的地方"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

293

"城市的主題"
5070
紙上水彩
2005

 

294

"城市的主題"
5070
紙上水彩
2005

 

295

"城市的主題"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

296

"城市的主題"
5070
紙上水彩
2005

 

297

"城市的主題"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

298

"古老城市的街道"
70x50
紙上水彩
2005

 

299

"4的作品"
70x50
紙上水彩
2005

 

300

"我已經好長時間沒有畫小貓和餅幹"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

301

"美女"
70x50
紙上水彩
2004

 

302

"樓梯. 梯級 "
70x50
紙上水彩
2005

303

"天空"
70x50
紙上水彩
2005

 

304

"形象. 光杯"
70x50
紙上水彩
2005

 

305

"形象. 光杯"
70x50
紙上水彩
2005

 

306

"不怕黑暗的人"
70x50
紙上水彩
2005

 

307

"經過教練的人"
70x50
紙上水彩
2005

 

308

"天空 7"
70x50
紙上水彩
2005

 

309

"面孔. 窗口"
70x50
紙上水彩
2005

 

310

"親吻"
70x50

紙上水彩

2005
已售出

 

311

"地面下"
70x50
紙上水彩
2005

 

312

"水面下"
70x50
紙上水彩
2005

 

313

"月亮下"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

314

"互相理解"
5070
紙上水彩
2005

 

315

""
7050
紙上水彩
2005

 

316

"等候"
7050
紙上水彩
2005
已售出

 

317

"結合"
70x50
紙上水彩
2005
已售出

 

318

""
70x50
紙上水彩
2005

 

319

"這是女孩子. 墨水"
70x50
紙上水彩
2005

 

320

"夢中過去的人"
70x50
紙上水彩
2005